Pædagogik

Kontakt os

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag kl. 06.45 – 16.45
Tirsdag   kl. 06.45 – 16.45
Onsdag  kl. 06.45 – 16.45
Torsdag  kl. 06.45 – 16.45
Fredag    kl. 06.45 – 15.45

Download

Pædagogik

Det overordnede mål for vores pædagogik er, at skabe et læringsmiljø, der tilgodeser barnets udvikling og trivsel. Vi ønsker at støtte og styrke det enkeltes barns selvfølelse og følelsen af eget værd som noget helt grundlæggende. I samværet med barnet gælder det, at vores måde at omgås det på som voksne, betyder meget for dets trivsel og udvikling. Derfor prioriterer vi, i vores møde med barnet følgende:

Anerkendelse    –      Nærvær     –    Omsorg     –   Inklusion

Anerkendelse:
Anerkendelse hos os betyder, at det enkelte barn har oplevelsen af retten til at være sig selv. I vuggestuen vil jeres barn blive opfattet som unikt, og blive mødt med respekt. Det vil sige, at vi voksne er lyttende, omsorgsgivende og forstående. Det betyder også, at vi møder barnet med aldersrelevante og udviklingsmæssige forventninger, som skal hjælpe det videre i sin udvikling.

Gennem handling og tale viser vi at:
– Vi altid vil være der for barnet
– Vi tror, barnet kan
– Barnet er betydningsfuldt
– Vi sikre os, at barnet føler sig set, hørt og forstået

At møde andre anerkendende fordrer, at vi som personale er opmærksomme på hvorledes vi afgrænser os selv som mennesker. Det fordrer ligeledes en åbenhed og nysgerrighed overfor egen og andres praksis, og en aktiv opmærksomhed på hvem der har retten til at definere.

Nærvær:
Vi mener, børn har krav på engagerede og nærværende voksne. Barnet vil som følge heraf opleve, at den voksne “vil mig noget”.  Når barnet oplever nærværende voksne, styrkes og støttes det i sine kompetencer til bl.a. relationsdannelse, sprogudvikling m.m.

Det betyder at vi er opmærksomme på at:
– Vi handler fleksibelt, spontant og afpasset i forhold til de reelle omstændigheder
–  Vi er til stede i nuet – fremfor i fortiden og i tiden efter

Vi vægter i hverdagen at:
– Skabe rammer for det enkelte barn med tid til fordybelse
– Skabe rammer, hvor børnene indbyrdes får mulighed for leg og relationsdannelse
– vise interesse overfor det enkelte barn

Omsorg:
Definitionen på omsorg kan vi ikke beskrive bedre end med et citat af psykolog Margrethe Brun Hansen. ” Kun med hjertet kan man se rigtigt”.

Omsorg kan deles i den synlige og usynlige del. Den synlige er eks. at vi sørger for at barnet har fået tøj nok på, får en ren ble, får mad og drikke osv.

Den usynlige del er bl.a. at vi i hverdagen forsøger at “læse”  det enkelte barns behov og følelser, at vi hjælper barnet med at sætte ord herpå, samt at vi giver barnet ret til at være i nuet.

Vi mener, børn har krav på omsorgsfulde voksne. Det betyder i vores hverdag, at vi viser barnet opmærksomhed, lydhørhed og empati.

For at barnet kan “vokse”, knytte sig til andre og udvikle sig positivt, er det afgørende at barnet føler sig trygt.

Inklusion:
I Vuggestuen Fjordløkken arbejder vi ud fra en inkluderende pædagogik. Vi fokuserer på, hvordan vi kan udvikle støttende læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer alles behov. Fokus flyttes med andre ord fra barnet, til hvordan vi kan udvikle læringsmiljøer og sociale fællesskaber, der understøtter alle børns behov.

Overordnet handler inklusion om at anerkende, at vi alle er forskellige, og at alle kan deltage i vuggestuens aktiviteter og sociale fællesskaber. Det gælder lige fra det stille barn, der opholder sig for sig selv, til det urolige barn, som måske ender i konflikter.

Det er vores grundlæggende opfattelse, at børns oplevelser og erfaringer med at være del af et ligeværdigt fællesskab, forøger deres muligheder for læring og udvikling. Inklusion er et udtryk for bestræbelser på, at det enkelte barn støttes i at kunne indgå i sociale fællesskaber, og at vores læringsmiljø indrettes således, at børnene kan deltage ud fra alder og udviklingsmæssige ressoucer.

Inklusion handler således om at høre til, og at barnet er en del af et udviklende og forpligtende fællesskab. Gennem inklusion værdsætter vi mangfoldigheden og åbner os i et ligeværdigt samspil mod omverdenen. Den enkelte føler sig således anerkendt, bidragende og nødvendig. Dette er en gensidig proces, der gælder for både børn og voksne. Inklusion handler også om, at vi som voksne har særligt fokus på at støtte denne proces.

Det betyder at:
– Vi etablerer et udviklende fællesskab, hvor hvert enkelt barn trives og udvikles personligt og socialt.
– Barnet har krav på deltagelse i fællesskabet, fordi det er derigennem, vi som mennesker udvikler os. Barnet har    krav på at blive støttet i denne deltagelse af de betydende voksne.
– Barnet er en del af et socialt, forpligtende og udviklende fællesskab, hvor det hjælpes til at fungere.
– Barnet er betydningsfuldt for fællesskabet.
– Fællesskabet har til opgave at anerkende og respektere det enkelte barn med dets livsvilkår og historier.

Information

Vuggestuen Fjordløkken
Fjordløkke 1
6200 Aabenraa
Tlf: 73 76 87 67

E-mail: mkni@aabenraa.dk

En del af:

Har du spørgsmål eller lignede?

14 + 14 =